skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Holden, Constance xóa Năm xuất bản: Trước1999 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supreme Court denies plea of alcoholic vets

Holden, Constance

Science, April 29, 1988, Vol.240(4852), p.597(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hairy problems for new drug testing method

Holden, Constance

Science, Sept 7, 1990, Vol.249(4973), p.1099(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAO and DOD get into a cat fight. (General Accounting Office, Department of Defense; controversy over Michael Carey's use of cats for head wound research)

Holden, Constance

Science, Jan 18, 1991, Vol.251(4991), p.265(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academy helps Army be all that it can be. (report on technologies to enhance performance)

Holden, Constance

Science, Dec 11, 1987, Vol.238(4833), p.1501(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Koop finds abortion evidence "inconclusive." (C. Everett Koop; mental & physical health effects of abortion)

Holden, Constance

Science, Feb 10, 1989, Vol.243(4892), p.730(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing the complex genetics of alcoholism

Holden, Constance

Science, Jan 11, 1991, Vol.251(4990), p.163(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is alcoholism a disease? (Supreme Court case challenging Veteran Administration concept of alcoholism as willful misconduct )

Holden, Constance

Science, Dec 18, 1987, Vol.238(4834), p.1647(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pediatrician may head ADAMHA

Holden, C

Science (New York, N.Y.), 13 April 1984, Vol.224(4645), pp.139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 6322308 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VA study of twins may be canceled

Holden, C

Science (New York, N.Y.), 02 November 1984, Vol.226(4674), pp.521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 6387909 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Better numbers on primate research

Holden, Constance

Science, March 30, 1990, Vol.247(4950), p.1539(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. antiabortion policy may increase abortions. (international family planning policy)

Holden, Constance

Science, Nov 27, 1987, Vol.238(4831), p.1222(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NIH scientists balk at random drug tests. (National Institutes of Health)

Holden, Constance

Science, Feb 12, 1988, Vol.239(4841), p.724(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NIMH celebrates 40th birthday

Holden, C

Science (New York, N.Y.), 25 July 1986, Vol.233(4762), pp.408-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 3014654 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulating software for medical devices

Holden, C

Science (New York, N.Y.), 03 October 1986, Vol.234(4772), pp.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 3755844 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Service unveils fraud policy

Holden, C

Science (New York, N.Y.), 18 July 1986, Vol.233(4761), pp.278-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 3726532 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curbing Soviet disinformation

Holden, Constance

Science, Nov 4, 1988, Vol.242(4879), p.665(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NIMH emphasizes the basics

Holden, C

Science (New York, N.Y.), 26 April 1985, Vol.228(4698), pp.474-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 2984771 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top focus needed for AIDS effort

Holden, Constance

Science, May 4, 1990, Vol.248(4955), p.549(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methadone: new FDA guidelines would tighten distribution

Holden, C

Science (New York, N.Y.), 11 August 1972, Vol.177(4048), pp.502-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 5068341 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Holden, Constance
  2. Holden, C.
  3. Constance Holden
  4. National Library of Medicine
  5. Holden C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...