skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Lima, Stéphanie xóa Chủ đề: Présidentialisation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’État-nation africain à l’épreuve de la démocratie, entre présidentialisation et décentralisation : l’exemple du Mali

Bussi, Michel ; Lima, Stéphanie ; Vigneron, David

L’Espace Politique, 30 June 2009 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.1270

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. CLEO Revues.org (CrossRef)  (1)
  2. OpenEdition  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lima, Stéphanie
  2. David Vigneron
  3. Stéphanie Lima
  4. Bussi, Michel
  5. Michel Bussi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...