skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractions: the new frontier for theories of numerical development

Siegler, Robert S ; Fazio, Lisa K ; Bailey, Drew H ; Zhou, Xinlin

Trends in Cognitive Sciences, January 2013, Vol.17(1), pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2012.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Interdisciplinary Undergraduate Research in Mathematics and Biology on the Development of a New Course Integrating Five STEM Disciplines

Caudill, Lester ; Hill, April ; Hoke, Kathy ; Lipan, Ovidiu

CBE - Life Sciences Education, 2010, Vol.9(3), p.212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1931-7913 ; E-ISSN: 1931-7913 ; DOI: 10.1187/cbe.10-03-0020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bailey, Dh
  2. Zhou, XL
  3. Zhou, Xinlin
  4. Siegler, Robert
  5. Bailey, Drew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...