skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Shu-Hui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and evaluation of novel pseudomycin side-chain analogues. Part 3

Sun, X ; Zhang, Y Z ; Zeckner, D ; Current, W ; Chen, S H

Bioorganic & medicinal chemistry letters, 03 December 2001, Vol.11(23), pp.3055-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; PMID: 11714609 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prodrugs of 3-amido bearing pseudomycin analogues: novel antifungal agents

Sun, X ; Zeckner, D ; Zhang, Y ; Sachs, R K ; Current, W L ; Rodriguez, M ; Chen, S H

Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23 July 2001, Vol.11(14), pp.1881-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; PMID: 11459652 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntheses and antifungal activities of novel 3-amido bearing pseudomycin analogues

Zhang, Y Z ; Sun, X ; Zeckner, D J ; Sachs, R K ; Current, W L ; Gidda, J ; Rodriguez, M ; Chen, S H

Bioorganic & medicinal chemistry letters, 09 April 2001, Vol.11(7), pp.903-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; PMID: 11294388 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sun, XC
  2. Chen, Shu-Hui
  3. Chen, S.-H.
  4. Sun, Xicheng
  5. Chen, S H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...