skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: AIP Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural enzymology using X-ray free electron lasers

Kupitz, Christopher ; Olmos, Jose ; Holl, Mark ; Tremblay, Lee ; Hunter, Mark ; Aquila, Andrew ; Calvey, George ; Katz, Andrea ; Chen, Yujie ; Wiedorn, Max ; Norwood, Tyler ; Grant, Thomas ; Miller, Mitchell ; Xu, Weijun ; Morgan, Andrew ; Metz, Markus ; Martin-Garcia, Jose ; Zook, James ; Coe, Jesse ; Frank, Matthias ; White, Thomas ; Chapman, Henry ; Nelson, Garrett ; Spence, John ; Schwander, Peter ; Pollack, Lois ; Phillips, George ; Schmidt, Marius; Schmidt, Marius (pacrepositoryorg)

Structural Dynamics, 2016, Vol.4(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2329-7778 ; DOI: 10.1063/1.4972069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nelson, Garrett
  2. Kupitz, Christopher
  3. Pollack, Lois
  4. Holl, Mark
  5. Norwood, Tyler

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...