skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Cell Line, Tumor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iodine-131 treatment of thyroid cancer cells leads to suppression of cell proliferation followed by induction of cell apoptosis and cell cycle arrest by regulation of B-cell translocation gene 2-mediated JNK/NF-[kappa]B pathways

Zhao, L. M. ; Pang, A. X.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, Jan, 2017, Vol.50(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20165933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Berberine induces apoptosis via ROS generation in PANC-1 and MIA-PaCa2 pancreatic cell lines.(reactive oxygen species)(Report)

Park, S.H. ; Sung, J.H. ; Kim, E.J. ; Chung, N.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2015, Vol.48(2), p.111(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20144293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation

Sun, S. X. ; Guo, H. H. ; Zhang, J. ; Yu, B. ; Sun, K. N. ; Jin, Q. H.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, June, 2014, Vol.47(6), p.461(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cantharidin suppressed breast cancer MDA-MB-231 cell growth and migration by inhibiting MAPK signaling pathway

Gu, X. - D. ; Xu, L. - L. ; Zhao, H. ; Gu, J. - Z. ; Xie, X. - H.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, July, 2017, Vol.50(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20175920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of realgar bioleaching using an extremely acidophilic bacterium and its antitumor mechanism as an anticancer agent.(Report)

Chen, Peng ; Xu, Ruixiang ; Yan, Lei ; Wu, Zhengrong ; Wei, Yan ; Zhao, Wenbin ; Wang, Xin ; Xie, Qinjian ; Li, Hongyu

Biological Research, May 22, 2017, Vol.50(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0717-6287 ; DOI: 10.1186/s40659-017-0122-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sung, J.H.
  2. Xu, Ruixiang
  3. Zhao, Wenbin
  4. Park, S H
  5. Xie, Qinjian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...