skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Endometriosis xóa Chủ đề: Cytokines xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endometrial alterations in endometriosis: a systematic review of putative biomarkers

May, K E ; Villar, J ; Kirtley, S ; Kennedy, S H ; Becker, C M

Human reproduction update, 2011, Vol.17(5), pp.637-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2369 ; PMID: 21672902 Version:1 ; DOI: 10.1093/humupd/dmr013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral biomarkers of endometriosis: a systematic review

May, K E ; Conduit-Hulbert, S A ; Villar, J ; Kirtley, S ; Kennedy, S H ; Becker, C M

Human reproduction update, 2010, Vol.16(6), pp.651-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2369 ; PMID: 20462942 Version:1 ; DOI: 10.1093/humupd/dmq009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endometriotic disease: the role of peritoneal fluid

Koninckx, P R ; Kennedy, S H ; Barlow, D H

Human reproduction update, 1998, Vol.4(5), pp.741-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-4786 ; PMID: 10027629 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, Sh
  2. Kennedy, S.H.
  3. Villar, J.
  4. Kirtley
  5. Becker, C. M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...