skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种纺车式离线放膜机
Spinning wheel type off-line film pay-off machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种纺车式离线放膜机
Membrane machine is put to spinning wheel formula off -line

LI Liang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种板材张力机
Panel tensioner

LI Liang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种能够减震的食品包装盒
Can absorbing food package box

LI Liang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

自动回收的气凝胶保温卷材生产装置
Automatic recovery aerogel thermal insulation coil production device

LI Liang

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

金属板材张力台
Sheet metal tension platform

LI Liang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种便携式食品包装盒
Portable food packing carton

LI Liang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种组合感应门
Combination induction door

LI Liang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种防止包装箱内遥控器错位的遥控器包装结构
Prevent remote controller packaging structure of interior remote controller dislocation of packing box

LI Liang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sealing packaging bag

LI Liang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

气凝胶保温卷材的自动生产系统
Automatic production system for aerogel thermal-insulation coiled material

LI Liang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种拉链成型机的收料器
Charge feeder of zip fastener make -up machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel cabinet transportation vehicle

LI Liang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cigarette packing box

LI Liang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

板材覆膜机
Board lamination machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Milk powder tin

LI Liang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种分板机用自动上下料设备
Board separator is with automatic unloading equipment of going up

LI Liang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种稳定高效铝型材运输装置
Stable and efficient aluminum profile transportation device

LI Liang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil tank and PK optical property test machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

自动进料的气凝胶保温卷材生产装置
Automatic aerogel heat preservation coiled material apparatus for producing of feeding

LI Liang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. LI Liang
  2. Zhang Ding
  3. Zhou Xuejun
  4. Qiao Jianjun
  5. He Lixin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...