skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Trước1995 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1990. (notable political events worldwide)

Hayes, Peter

Foreign Affairs, Wntr, 1991, Vol.70(1), p.206(43)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1987. (World events) (American and the World 1987-88)

Hayes, Peter

Foreign Affairs, Wntr, 1988, Vol.66(3), p.638(39)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Chronology 1989
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1989

Hayes, Peter

Foreign Affairs, 1989, Vol.69(1), p.213

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20044296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Factionalism in Modern German History

Hayes, Peter

Central European History, 1991, Vol.24(2-3), pp.122-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900018896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carl Bosch and Carl Krauch: Chemistry and the Political Economy of Germany, 1925–1945

Hayes, Peter

The Journal of Economic History, 1987, Vol.47(2), pp.353-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0507 ; E-ISSN: 1471-6372 ; DOI: 10.1017/S0022050700048117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-analysis of value of propanolol in prevention of variceal haemorrhage

Hayes, Peter C. ; Davis, Jill M. ; Lewis, John A. ; Bouchier, Ian A. D.

The Lancet, July 21, 1990, Vol.336(8708), p.153(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What North Korea wants

Hayes, Peter

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 December 1993, Vol.49(10), pp.8-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1993.11456429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopia and the Lumpenproletariat: Marx's Reasoning in The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte

Hayes, Peter

The Review of Politics, 1988, Vol.50(3), pp.445-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500036330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

German National Socialism and the Quest for Nuclear Power, 1939-1949

Hayes, Peter

Science, August 3, 1990, Vol.249(4968), p.570(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Paperclip Conspiracy: The Hunt for the Nazi Scientists

Hayes, Peter

Science, March 18, 1988, Vol.239(4846), p.1435(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CIA and American Democracy

Hayes, Peter

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 1990, Vol.508, p.202(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Weimar to Auschwitz

Hayes, Peter

Central European History, 1992, Vol.25(1), pp.113-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900019804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die I. G. Farbenindustrie AG: Wirtschaft, Technik und Politik, 1904-1945

Hayes, Peter

Business History Review, Winter 1991, Vol.65(4), p.1020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805 ; E-ISSN: 2044768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The collapse of the Weimar Republic: political economy and crisis

Hayes, Peter

Business History Review, Autumn, 1987, Vol.61(3), p.452(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6805

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German Slump: Politics and Economics, 1924-1936

Hayes, Peter

American Historical Review, Feb, 1988, Vol.93(1), p.176(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry and politics in the Third Reich: Ruhr Coal, Hitler, and Europe

Hayes, Peter

American Historical Review, April, 1987, Vol.92, p.446(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

17
Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era

Milward, Alan S. ; Hayes, Peter

The American Historical Review, 04/1989, Vol.94(2), p.474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1866921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era

Orlow, Dietrich ; Hayes, Peter

Journal of Interdisciplinary History, 24/1989, Vol.19(3), p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221953 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/204379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era.

James, Harold ; Hayes, Peter

The Economic History Review, 02/1989, Vol.42(1), p.150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2597073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (3)
 2. 1988đến1988  (4)
 3. 1989đến1989  (4)
 4. 1990đến1991  (6)
 5. Sau 1991  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (11)
 2. Bài báo  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hayes, Peter
 2. Peter Hayes
 3. Hayes, P.
 4. Davis, J.M.
 5. Harold James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...