skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Tác giả/ người sáng tác: Falcón, Rafael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets

Bello, Rafael; Falcón, Rafael; Pedrycz, Witold; Kacprzyk, anusz

978-3-540-76972-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30909

Truy cập trực tuyến

2
Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets

Bello, Rafael ;Falcón, Rafael ;Pedrycz, Witold ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Bello, Rafael (Editor) ; Falcón, Rafael (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Fuzziness and Soft Computing

ISBN: 9783540769729 ; ISBN: 3540769722 ; E-ISBN: 9783540769736 ; E-ISBN: 3540769730 ; DOI: 10.1007/978-3-540-76973-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...