skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big is efficient: Evidence from agricultural cooperatives in Ethiopia

Gezahegn, Tafesse W. ; Van Passel, Steven ; Berhanu, Tekeste ; D'Haese, Marijke ; Maertens, Miet

AGRICULTURAL ECONOMICS, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12509

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. Ghent University Academic Bibliography  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Passel, S
  2. Gezahegn, Tw
  3. Gezahegn, T.W.
  4. Berhanu, T
  5. Gezahegn, Tafesse W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...