skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying the current status of technology adoption

Bharati, Pratyush ; Chaudhury, Abhijit

Communications of the ACM, 01 October 2006, Vol.49(10), pp.88-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1164394.1164400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information-rich commerce at a crossroads: business and technology adoption requirements

Fichman, Robert ; Cronin, Mary

Communications of the ACM, 01 September 2003, Vol.46(9), pp.96-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/903893.903900

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exponential laws of computing growth

Denning, Peter ; Lewis, Ted

Communications of the ACM, 20 December 2016, Vol.60(1), pp.54-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2976758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farm Automation Gets Smarter

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2016, Vol.59(11), p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Is Accessibility So Hard?

Cerf, Vinton

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2012, p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Road in Latin America

Cerf, Vinton

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2016, Vol.59(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Digital Trail

Greengard, Samuel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2012, Vol.55(11), p.19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DevOps Delivers

Forsgren, Nicole

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 2018, p.32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rich Data, Poor Fields

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2016, p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wisdom of older technology (non)users

Knowles, Bran ; Hanson, Vicki

Communications of the ACM, 21 February 2018, Vol.61(3), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3179995

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomy of a Solid-State Drive

Cornwell, Michael

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2012, p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Parallel Programs Reliable with Stable Multithreading

Yang, Junfeng ; Cui, Heming ; Wu, Jingyue ; Tang, Yang ; Hu, Gang

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2014, p.58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing Arbitrary Compute to Authoritative Data

Cavage, Mark ; Pacheco, David

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Aug 2014, p.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Promise of Consumer Technologies in Emerging Markets

Junglas, Iris ; Harris, Jeanne

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 2013, p.84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Museums Go High-Tech with Digital Forensics

Subbaraman, Nidhi

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2014, p.19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing IS Adoption in Ambivalent Groups

Seo, Dongback ; Boonstra, Albert ; Offenbeek, Marjolein

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2011, Vol.54(11), p.68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking to Machines

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 2012, Vol.55(4), p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still Seeking the Optical Transistor

Monroe, Don

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2014, p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Data and Its Technical Challenges

Jagadish, HV ; Gehrke, Johannes ; Labrinidis, Alexandros ; Papakonstantinou, Yannis ; Patel, Jignesh ; Ramakrishnan, Raghu ; Shahabi, Cyrus

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 2014, Vol.57(7), p.86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Essence of Software Engineering: The SEMAT Kernel

Jacobson, Ivar ; Ng, Pan-Wei ; Mcmahon, Paul ; Spence, Ian ; Lidman, Svante

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2012, Vol.55(12), p.42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2003  (8)
 3. 2004đến2008  (14)
 4. 2009đến2014  (26)
 5. Sau 2014  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Geller, Tom
 2. Cerf, Vinton G.
 3. Dedrick, Jason
 4. Hong, Jason
 5. Denning, Peter J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...