skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Tác giả/ người sáng tác: Elliott, Anthony xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Routledge Companion to Social Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Routledge Companion to Social Theory

Anthony Elliott ; With ssistance Of Daniel Mendelson

ISBN10: 0415470153 ; ISBN10: 0415470161 ; ISBN13: 9780415470155 ; ISBN13: 9780415470162 ; E-ISBN10: 0203864018 ; E-ISBN13: 9780203864012

Truy cập trực tuyến

2
Social Theory Since Freud: Traversing Social Imaginaries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Theory Since Freud: Traversing Social Imaginaries

Elliott, Anthony

ISBN10: 0415271649 ; ISBN10: 0415271630 ; ISBN13: 9780415271646 ; ISBN13: 9780415271639 ; E-ISBN10: 020349606X ; E-ISBN13: 9780203496060

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beck's Sociology of Risk: A Critical Assessment

Elliott, Anthony

Sociology, May 2002, Vol.36(2), pp.293-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038502036002004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrity and Political Psychology: Remembering Lennon

Elliott, Anthony

Political Psychology, December 1998, Vol.19(4), pp.833-852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/0162-895X.00133

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity in Question

Elliott, Anthony ; du Gay, Paul

ISBN: 9781412922432 ; E-ISBN: 9781446213698 ; DOI: 10.4135/9781446213698

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Visions: New Directions in Social Theory

Soares, Joseph A

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, September 2004, Vol.33(5), pp.613-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/009430610403300568

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era

Elliott, Anthony

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Aug 1995, Vol.29(3), p.552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication

Elliott, Anthony

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.30(1), pp.182-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Theory and Psychoanalysis in Transition: Self and Society from Freud to Kristeva

Craib, Ian

The British Journal of Sociology, June, 1994, Vol.45(2), p.318(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews -- Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era by Steven Seidman

Elliott, Anthony

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.29(3), p.552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethical Antinomies of Postmodernity

Elliott, Anthony

Sociology, 2000, Vol.34(2), pp.335-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collateral Casualties: Living with and Beyond Liquefaction

Elliott, Anthony

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, September 2012, Vol.41(5), pp.591-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306112457657a

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (1)
 2. 1995đến1995  (2)
 3. 1996đến1997  (1)
 4. 1998đến2000  (2)
 5. Sau 2000  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (7)
 2. Sách  (3)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Elliott, Anthony
 2. Elliott, A.
 3. Anthony Elliott
 4. Elliot, Anthony
 5. Joseph A. Soares

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...