skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tezcur, Gunes xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Judicial Activism in Perilous Times: The Turkish Case
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial Activism in Perilous Times: The Turkish Case

Tezcür, Güneş Murat

Law & Society Review, 06/2009, Vol.43(2), pp.305-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00239216 ; E-ISSN: 15405893 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5893.2009.00374.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Constitutionalism, Judiciary, and Democracy in Islamic Societies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionalism, Judiciary, and Democracy in Islamic Societies

Tezcür, Güneş Murat

Polity, 10/2007, Vol.39(4), pp.479-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3497 ; E-ISSN: 1744-1684 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.polity.2300086

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Religiosity and Islamic Rule in Iran
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religiosity and Islamic Rule in Iran

Tezcür, Güneş Murat ; Azadarmaki, Taghi

Journal for the Scientific Study of Religion, 06/2008, Vol.47(2), pp.211-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8294 ; E-ISSN: 1468-5906 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5906.2008.00403.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Democracy in Iran

Tezcür, Güneş Murat ; Azadarmaki, Taghi ; Bahar, Mehri ; Nayebi, Hooshang

Political Research Quarterly, June 2012, Vol.65(2), pp.235-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912910395326

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tezcür, Günes
  2. Tezcür, G.M.
  3. Tezcür, Güneş Murat
  4. Güneş Murat Tezcür
  5. Tezcur, Gunes Murat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...