skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Năm xuất bản: 1976đến2001 xóa Chủ đề: Moss xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the element composition in several plant species and their substrate from a 1500000-km2 area in Northern Europe

Reimann, C ; Koller, F ; Frengstad, B ; Kashulina, G ; Niskavaara, H ; Englmaier, P

The Science of the total environment, 20 October 2001, Vol.278(1-3), pp.87-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 11669279 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response of mosses to the heavy metal deposition in Poland--an overview

Grodzińska, K ; Szarek-Łukaszewska, G

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 2001, Vol.114(3), pp.443-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; PMID: 11584642 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of lichen (Cetraria nivalis) and moss (Rhacomitrium lanuginosum) as monitors for atmospheric deposition in Greenland

Riget, F ; Asmund, G ; Aastrup, P

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.137-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682362 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koller, F
  2. Grodzińska, K
  3. Grodzinska, K
  4. Frengstad, B
  5. Asmund, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...