skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ComicKit: acquiring story scripts using common sense feedback

Williams, Ryan ; Barry, Barbara ; Singh, Push

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.302-304

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040907

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting web browsing histories to identify user needs

Gasparetti, Fabio ; Micarelli, Alessandro

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.325-328

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216358

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barry, Barbara
  2. Gasparetti, Fabio
  3. Barry, B.
  4. Singh, Push
  5. Gasparetti, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...