skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to wreck a nice beach you sing calm incense

Lieberman, Henry ; Faaborg, Alexander ; Daher, Waseem ; Espinosa, José

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.278-280

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040898

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A goal-oriented interface to consumer electronics using planning and commonsense reasoning

Lieberman, Henry ; Espinosa, José

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.226-233

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111497

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common sense and intelligent user interfaces

Havasi, Catherine ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.7-7

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216301

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

What am I gonna wear?: scenario-oriented recommendation

Shen, Edward ; Lieberman, Henry ; Lam, Francis

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.365-368

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216368

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSIUI 2009: story understanding and generation for aware and interactive interface design

Havasi, Catherine ; Lieberman, Henry ; Mueller, Erik

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.491-492

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502731

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interface for targeted collection of common sense knowledge using a mixture model

Speer, Robyn ; Krishnamurthy, Jayant ; Havasi, Catherine ; Smith, Dustin ; Lieberman, Henry ; Arnold, Kenneth

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.137-146

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502672

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The why UI: using goal networks to improve user interfaces

Smith, Dustin ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.377-380

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1720035

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding your way in a multi-dimensional semantic space with luminoso

Speer, Robert ; Havasi, Catherine ; Treadway, K ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.385-388

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1720037

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raconteur: from intent to stories

Chi, Pei-Yu ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.301-304

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1720016

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent assistance for conversational storytelling using story patterns

Chi, Pei-Yu ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.217-226

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943438

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steptorials: mixed-initiative learning of high-functionality applications

Lieberman, Henry ; Rosenzweig, Elizabeth ; Fry, Christopher

Proceedings of the 19th international conference on intelligent user interfaces, 24 February 2014, pp.359-364

ISBN: 9781450321846 ; ISBN: 1450321844 ; DOI: 10.1145/2557500.2557543

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed-Initiative Real-Time Topic Modeling & Visualization for Crisis Counseling

Dinakar, Karthik ; Chen, Jackie ; Lieberman, Henry ; Picard, Rosalind ; Filbin, Robert

Proceedings of the 20th International Conference on intelligent user interfaces, 18 March 2015, pp.417-426

ISBN: 9781450333061 ; ISBN: 1450333060 ; DOI: 10.1145/2678025.2701395

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2008  (2)
 4. 2009đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lieberman, H.
 2. Lieberman, Henry
 3. Havasi, Catherine
 4. Havasi, C.
 5. Espinosa, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...