skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Barbosa, Paula xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MSCs Conditioned Media and Umbilical Cord Blood Plasma Metabolomics and Composition

Pereira, Tiago ; Ivanova, Galya ; Caseiro, Ana Rita ; Barbosa, Paula ; Bártolo, Paulo Jorge ; Santos, José Domingos ; Luís, Ana Lúcia ; Maurício, Ana Colette; Ivanovic, Zoran (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113769 ; PMCID: 4244191 ; PMID: 25423186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barbosa, Paula
  2. Maurício, Ana Colette
  3. Barbosa, P.
  4. Bártolo, P.J.
  5. Tiago Pereira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...