skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Năm xuất bản: 1976đến2001 xóa Chủ đề: Caribou xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead, zinc, cadmium, mercury, selenium and copper in Greenland caribou and reindeer (Rangifer tarandus)

Aastrup, P ; Riget, F ; Dietz, R ; Asmund, G

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.149-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682363 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of heavy metal levels in the kidneys of High Arctic and mainland caribou populations in the Northwest Territories of Canada

Larter, N C ; Nagy, J A

The Science of the total environment, 10 February 2000, Vol.246(2-3), pp.109-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10696717 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Asmund, G.
  2. Aastrup, P.
  3. Larter, N.C.
  4. Dietz, R.
  5. Riget, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...