skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vauclair, Jacques xóa Tác giả/ người sáng tác: Jacques Vauclair xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human infants and baboons show the same pattern of handedness for a communicative gesture

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline

PloS one, 2012, Vol.7(3), pp.e33959 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22470500 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication, latéralité et cerveau chez les primates humains et non humains : vers une origine gestuelle ou multimodale du langage ?1

Meguerditchian, Adrien ; Cochet, Hélène ; Wallez, Catherine ; Vauclair, Jacques

Revue de primatologie, 23 March 2014

E-ISSN: 2077-3757 ; DOI: 10.4000/primatologie.1717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jacques Vauclair
  2. Vauclair, Jacques
  3. Meunier, H.
  4. Helene Meunier
  5. Jacqueline Fagard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...