skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2008 xóa Chủ đề: Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3He Spin-Dependent Cross Sections and Sum Rules

E94010 Collaboration ; Slifer, K. ; Amarian, M. ; Auerbach, L. ; Averett, T. ; Berthot, J. ; Bertin, P. ; Bertozzi, B. ; Black, T. ; Brash, E. ; Brown, D. ; Burtin, E. ; Calarco, J. ; Cates, G. ; Chai, Z. ; Chen, J. -P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. ; Atti, C. Ciofi Degli ; Cisbani, E. ; De Jager, C. W. ; Deur, A. ; Disalvo, R. ; Dieterich, S. ; Djawotho, P. ; Finn, M. ; Fissum, K. ; Fonvieille, H. ; Frullani, S. ; Gao, H. ; Gao, J. ; Garibaldi, F. ; Gasparian, A. ; Gilad, S. ; Gilman, R. ; Glamazdin, A. ; Glashausser, C. ; Glockle, W. ; Golak, J. ; Goldberg, E. ; Gomez, J. ; Gorbenko, V. ; Hansen, J. -O. ; Hersman, B. ; Holmes, R. ; Huber, G. M. ; Hughes, E. ; Humensky, B. ; Incerti, S. ; Iodice, M. ; Jensen, S. ; Jiang, X. ; Jones, C. ; Jones, G. ; Jones, M. ; Jutier, C. ; Kamada, H. ; Ketikyan, A. ; Kominis, I. ; Korsch, W. ; Kramer, K. ; Kumar, K. ; Kumbartzki, G. ; Kuss, M. ; Lakuriqi, E. ; Laveissiere, G. ; Lerose, J. J. ; Liang, M. ; Liyanage, N. ; Lolos, G. ; Malov, S. ; Marroncle, J. ; Mccormick, K. ; Mckeown, R. D. ; Meziani, Z. -E. ; Michaels, R. ; Mitchell, J. ; Nogga, A. ; Pace, E. ; Papandreou, Z. ; Pavlin, T. ; Petratos, G. G. ; Pripstein, D. ; Prout, D. ; Ransome, R. ; Roblin, Y. ; Rowntree, D. ; Rvachev, M. ; Sabatie, F. ; Saha, A. ; Salme, G. ; Scopetta, S. ; Skibinski, R. ; Souder, P. ; Saito, T. ; Strauch, S. ; Suleiman, R. ; Takahashi, K. ; Teijiro, S. ; Todor, L. ; Tsubota, H. ; Ueno, H. ; Urciuoli, G. ; Van Der Meer, R. ; Vernin, P. ; Voskanian, H. ; Witala, H. ; Wojtsekhowski, B. ; Xiong, F. ; Xu, W. ; Yang, J. -C. ; Zhang, B. ; Zolnierczuk, P.

Phys.Rev.Lett.101:022303,2008 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0803.2267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing cold dense nuclear matter

Subedi, R ; Shneor, R ; Monaghan, P ; Anderson, B D ; Aniol, K ; Annand, J ; Arrington, J ; Benaoum, H ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Cisbani, E ; Craver, B ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glamazdin, O ; Hansen

Science (New York, N.Y.), 13 June 2008, Vol.320(5882), pp.1476-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 18511658 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1156675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Resolution Spectroscopy of 16N_Lambda by Electroproduction

Cusanno, F. ; Urciuoli, G. M. ; Acha, A. ; Ambrozewicz, P. ; Aniol, K. A. ; Baturin, P. ; Bertin, P. Y. ; Benaoum, H. ; Blomqvist, K. I. ; Boeglin, W. U. ; Breuer, H. ; Brindza, P. ; Bydzovsky, P. ; Camsonne, A. ; Chang, C. C. ; Chen, J. -P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. A. ; Cisbani, E. ; Colilli, S. ; Coman, L. ; Craver, B. J. ; De Cataldo, G. ; De Jager, C. W. ; De Leo, R. ; Deur, A. P. ; Ferdi, C. ; Feuerbach, R. J. ; Folts, E. ; Fratoni, R. ; Frullani, S. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Giuliani, F. ; Gomez, J. ; Gricia, M. ; Hansen, J. O. ; Hayes, D. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. K. ; Hyde, C. E. ; Ibrahim, H. F. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Kaufman, L. J. ; Kino, K. ; Kross, B. ; Lagamba, L. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. A. ; Lucentini, M. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Marrone, S. ; Meziani, Z. E. ; Mccormick, K. ; Michaels, R. W. ; Millener, D. J. ; Miyoshi, T. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. A. ; Moteabbed, M. ; Camacho, C. Munoz ; Nanda, S. ; Nappi, E. ; Nelyubin, V. V. ; Norum, B. E. ; Okasyasu, Y. ; Paschke, K. D. ; Perdrisat, C. F. ; Piasetzky, E. ; Punjabi, V. A. ; Qiang, Y. ; Raue, B. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. E. ; Rodriguez, V. M. ; Saha, A. ; Santavenere, F. ; Sarty, A. J. ; Segal, J. ; Shahinyan, A. ; Singh, J. ; Sirca, S. ; Snyder, R. ; Solvignon, P. H. ; Sotona, M. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. A. ; Suzuki, T. ; Ueno, H. ; Ulmer, P. E. ; Veneroni, P. ; Voutier, E. ; Wojtsekhowski, B. B. ; Zeng, X. ; Zorn, C.

Phys.Rev.Lett.103:202501,2009 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0810.3853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garibaldi, F
  2. Choi, Seonho
  3. Frullani, S.
  4. Cisbani, E
  5. Craver, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...