skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the 3rd International Congress on Analytical Proteomics (ICAP), July 28-31, 2013, São Pedro, Brazil

Journal of proteomics, 02 June 2014, Vol.104, pp.1-150 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1876-7737 ; PMID: 25688391 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Proteomics of Microbial Human Pathogens

Soares, Nelson C ; Bou, German ; Blackburn, Jonathan M

Frontiers in microbiology, 2016, Vol.7, pp.1742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; PMID: 27867374 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protéomique clinique en oncologie, Dijon, juillet 2006.
Clinical proteomics in oncology--Dijon, France, July 2006

Solary, Eric

Medecine sciences : M/S, March 2007, Vol.23 Spec No 1, pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0767-0974 ; PMID: 17669344 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genómica y preteómica en las enfermedades infecciosas.
Genomics and proteomics in infectious diseases

Aranda, Celia M Alpuche

Salud publica de Mexico, 2009, Vol.51 Suppl 3, pp.S373-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1606-7916 ; PMID: 20464209 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data handling and dissemination in proteomics and genomics

Elgar, Greg

Briefings in functional genomics & proteomics, January 2003, Vol.1(4), pp.324-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-9550 ; PMID: 15239880 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic and proteomic approach to analysis of growth, development, and neoplasia. Proceedings of the 24th Congress of the Polish Physiological Society. September, 11-13, 2008. Lublin, Poland

Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, May 2009, Vol.60 Suppl 1, pp.4-106 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1899-1505 ; PMID: 19953693 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstracts of the 12th World Congress on Advances in Oncology and the 10 International Symposium on Molecular Medicine, 11-13 October 2007, Hersonissos, Crete, Greece

International journal of molecular medicine, 2007, Vol.20 Suppl 1, pp.S5-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1107-3756 ; PMID: 18046842 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elgar, Greg
  2. Blackburn, Jonathan M
  3. Bou, German
  4. Solary, Eric
  5. Aranda, Celia M Alpuche

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...