skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Năm xuất bản: Trước2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for "Hand Postures for Sonification Control"

Hermann, Thomas ; Nölker, Claudia ; Ritter, Helge

DOI: 10.4119/unibi/2707114

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for "Gesture Desk -- An Integrated Multi-Modal Interface for Interactive Sonification"

Hermann, Thomas ; Henning, Thomas ; Ritter, Helge

DOI: 10.4119/unibi/2700998

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ritter, Helge
  2. Hermann, Thomas
  3. Nölker, Claudia
  4. Henning, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...