skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A subjective study of the presence experience phenomenon

Nataliya V. Averbukh

Nacionalʹnyj Psihologičeskij Žurnal, 01 September 2018, Vol.3(31), pp.69-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-6617 ; E-ISSN: 2309-9828 ; DOI: 10.11621/npj.2018.0307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОМ ОБУЧЕНИИ

Сергей Александрович Золотухин

Sovremennye Issledovaniâ Socialʹnyh Problem, 01 July 2013, Issue 5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2218-7405

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. N.V., Averbukh
  2. Nataliya V. Averbukh
  3. Сергей Александрович Золотухин

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...