skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Viappiani, Cristiano xóa Chủ đề: Sciences (General) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Bases for the Regulation of CO Binding in the Archaeal Protoglobin from Methanosarcina acetivorans

Tilleman, Lesley ; Abbruzzetti, Stefania ; Ciaccio, Chiara ; De Sanctis, Giampiero ; Nardini, Marco ; Pesce, Alessandra ; Desmet, Filip ; Moens, Luc ; Van Doorslaer, Sabine ; Bruno, Stefano ; Bolognesi, Martino ; Ascenzi, Paolo ; Coletta, Massimo ; Viappiani, Cristiano ; Dewilde, Sylvia

PloS one, 2015, Vol.10(6), pp.e0125959 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26047471 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0125959

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and haem-distal site plasticity in Methanosarcina acetivorans protoglobin

Pesce, Alessandra ; Tilleman, Lesley ; Donné, Joke ; Aste, Elisa ; Ascenzi, Paolo ; Ciaccio, Chiara ; Coletta, Massimo ; Moens, Luc ; Viappiani, Cristiano ; Dewilde, Sylvia ; Bolognesi, Martino ; Nardini, Marco

PloS one, 2013, Vol.8(6), pp.e66144 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23776624 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0066144

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ligation tunes protein reactivity in an ancient haemoglobin: kinetic evidence for an allosteric mechanism in Methanosarcina acetivorans protoglobin

Abbruzzetti, Stefania ; Tilleman, Lesley ; Bruno, Stefano ; Viappiani, Cristiano ; Desmet, Filip ; Van Doorslaer, Sabine ; Coletta, Massimo ; Ciaccio, Chiara ; Ascenzi, Paolo ; Nardini, Marco ; Bolognesi, Martino ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

PloS one, 2012, Vol.7(3), pp.e33614 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22479420 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033614

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martino Bolognesi
  2. Ascenzi, Paolo
  3. Dewilde, Sylvia
  4. Coletta, Massimo
  5. Moens, Luc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...