skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Society xóa Cơ sở dữ liệu: Cambridge Journals (Cambridge University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews--Korea: Imperatives of Culture: Selected Essays on Korean History, Literature, and Society from the Japanese Colonial Era

Lee, Ji-Eun

The Journal of Asian Studies, Vol.74(3), pp.760-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911815000868

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measured Excess: Status, Gender, and Consumer Nationalism in South Korea

Seung-Kyung, Kim

The Journal of Asian Studies, Vol.61(1), pp.278-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zambia at 50: the rediscovery of liberalism

Englund, Harri

Africa, Nov, 2013, Vol.83(4), p.670(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9720

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singer, A
  2. Englund, Harri
  3. Amy Singer
  4. Kim, Seung - Kyung
  5. Hinfelaar, Marja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...