skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: C.E.E.O.L Journals - Free access xóa Nhan đề tạp chí: Revista Română de Studii Baltice şi Nordice xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Never satisfactory, according to the Finnish standards”. From optimism and interest to disappointment and disillusion

Vares, Vesa

Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, 2011, Issue 3 (2), pp. 225-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-1725

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nobel Peace Prize from a Romanian perspective – the interwar period

Sirbu, Vasilica

Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, 2011, Issue 3 (2), pp. 275-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-1725

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Awarding of Doctor Honoris Causa to H.S. Dr. Vladimir Jarmolenko, The Ambassador of Lithuania to Bucharest

Jarmolenko, Vladimir

Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, 2010, Issue 2, pp. 313-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-1725

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From “allies without alliance” to concerted action: Romania and Finland in the aftermath of the Operation Barbarossa (1941)

Miloiu, Silviu

Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, 2010, Issue 2, pp. 249-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-1725

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relations Between Transylvanian Saxons and Baltic Germans During the 1920s

Ciobanu, Vasile

Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, 2009, Issue 1, pp. 85-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-1725

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miloiu, Silviu
  2. Ciobanu, Vasile
  3. Jarmolenko, Vladimir
  4. Sirbu, Vasilica
  5. Vares, Vesa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...