skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: SAGE Knowledge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Anthropology: A Reference Handbook

Birx, H.

ISBN: 9781412957380 ; E-ISBN: 9781412979283 ; DOI: 10.4135/9781412979283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Leisure Studies: Principles and Practice

Bramham, Peter ; Wagg, Stephen

ISBN: 9781412918756 ; E-ISBN: 9781473909670 ; DOI: 10.4135/9781473909670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Cross-Cultural Psychology

Brislin, Richard

ISBN: 9780803937864 ; E-ISBN: 9781483325392 ; DOI: 10.4135/9781483325392

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying for Research Funding: Getting Started and Getting Funded

Ries, Joanne B. ; Leukefeld, Carl G.

ISBN: 9780803953659 ; E-ISBN: 9781452243450 ; DOI: 10.4135/9781452243450

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to Human Geography

Aitken, Stuart C.;; Aitken, Stuart ; Valentine, Gill

ISBN: 9780761942634 ; E-ISBN: 9781446215432 ; DOI: 10.4135/9781446215432

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barbie Culture

Rogers, Mary

ISBN: 9780761958888 ; E-ISBN: 9781446218228 ; DOI: 10.4135/9781446218228

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body Modification

Featherstone, Mike ;Featherstone, Mike;; Featherstone, Mike

ISBN: 9780761967965 ; E-ISBN: 9781446220207 ; DOI: 10.4135/9781446220207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption, Food and Taste: Culinary Antinomies and Commodity Culture

Warde, Alan

ISBN: 9780803979734 ; E-ISBN: 9781446222027 ; DOI: 10.4135/9781446222027

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Issues in Sport Management: A Critical Introduction

Byers, Dr. Terri

ISBN: 9781446282199 ; E-ISBN: 9781473919761 ; DOI: 10.4135/9781473919761

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance

Madison, D.

ISBN: 9780761929161 ; E-ISBN: 9781452233826 ; DOI: 10.4135/9781452233826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Identity and Global Process

Friedman, Jonathan

ISBN: 9780803986381 ; E-ISBN: 9781446222195 ; DOI: 10.4135/9781446222195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentring Leisure: Rethinking Leisure Theory

Rojek, Chris

ISBN: 9780803988132 ; E-ISBN: 9781446279090 ; DOI: 10.4135/9781446279090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Multicultural Psychology: Issues, Terms, and Concepts

Hall, Lena

ISBN: 9780761928232 ; E-ISBN: 9781452204437 ; DOI: 10.4135/9781452204437

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Race, Ethnicity and Culture

Guido Bola.. l.];; Bolaffi, Guido ; Bracalenti, Raffaele ; Braham, Peter ; Gindro, Sandro

ISBN: 9780761969006 ; E-ISBN: 9781446220375 ; DOI: 10.4135/9781446220375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Cultural Geography

Shurmer-Smith, Pamela.;; Shurmer-Smith, Pamela

ISBN: 9780761965657 ; E-ISBN: 9781446219706 ; DOI: 10.4135/9781446219706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education for Sustainable Development: Challenges, Strategies, and Practices in a Globalizing World

Nikolopoulou, Anastasia.;; Nikolopoulou, Anastasia ; Abraham, Taisha ; Mirbagheri, Farid

ISBN: 9788132102939 ; E-ISBN: 9788132108023 ; DOI: 10.4135/9788132108023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodying Gender

Howson, Alexandra

ISBN: 9780761959953 ; E-ISBN: 9781446218457 ; DOI: 10.4135/9781446218457

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Anthropology

Birx, H. James.;; Birx, H.

ISBN: 9780761930297 ; E-ISBN: 9781412952453 ; DOI: 10.4135/9781412952453

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Multicultural Psychology

Jackson, Yolanda Kaye.;; Jackson, Yo

ISBN: 9781412909488 ; E-ISBN: 9781412952668 ; DOI: 10.4135/9781412952668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Play in Today's Society

Carlisle, Rodney P.;; Carlisle, Rodney

ISBN: 9781412966702 ; E-ISBN: 9781412971935 ; DOI: 10.4135/9781412971935

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (10)
 2. 1997đến2002  (12)
 3. 2003đến2007  (27)
 4. 2008đến2013  (40)
 5. Sau 2013  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (103)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brislin, Richard W.
 2. Rojek, Chris
 3. Wagg, Stephen
 4. Yoshida, Tomoko
 5. Cooper, Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...