skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Dạng tài nguyên: Báo cáo kỹ thuật xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of the Thermoelectric Properties of [Cu.sub.1.98]Se by Na Doping.(Report)

Zhu, Z. ; Zhang, Y. W. ; Song, H. Z. ; Li, X. J.

Journal of Electronic Materials, 2018, Vol.47(12), p.7514(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-5235 ; DOI: 10.1007/s11664-018-6694-7

Toàn văn sẵn có

2
A Hidden Transhydrogen Activity of a FMN-Bound Diaphorase under Anaerobic Conditions
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hidden Transhydrogen Activity of a FMN-Bound Diaphorase under Anaerobic Conditions

Collins,John ; Zhang,Ting ; Huston,Scott ; Sun,Fangfang ; Zhang,Y-H P ; Fu,Jinglin; Rutgers - The State Univ Camden Nj Camden (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations

Liu, L ; Zhang, Y ; T J Hughes ; Scott, M A ; Sederberg, T W; Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y. W.
  2. Sun,Fangfang
  3. Sederberg, T W
  4. T J Hughes
  5. Fu,Jinglin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...