skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Chủ đề: Navigation xóa Nhan đề tạp chí: CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Brewster, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-handed navigation in a haptic virtual environment

Crossan, Andrew ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.676-681

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125589

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-visual overviews of complex data sets

Kildal, Johan ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.947-952

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125634

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brewster, Stephen
  2. Crossan, A.
  3. Crossan, Andrew
  4. Brewster, S.A.
  5. Kildal, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...