skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Chủ đề: AL, Aluminum Base Alloys xóa Chủ đề: Composites (MD) xóa Tác giả/ người sáng tác: Scott, V xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface and fracture of carbon fibre reinforced Al-7 wt% Si alloy

Yang, M. ; Scott, V.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(6), pp.1609-1617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00544671

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural studies of aluminium-silicon alloy reinforced with alumina fibres

Yang, Ming ; Scott, V.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(8), pp.2245-2254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00549195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion behaviour of aluminium-based metal matrix composites

Coleman, S. ; Scott, V. ; McEnaney, B.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(11), pp.2826-2834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01117589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of microstructure on the strength of Nicalon-reinforced aluminium metal-matrix composites

Chapman, A. ; Bleay, S. ; Scott, V.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(17), pp.4523-4534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00376275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (4)
  2. Springer (CrossRef)  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Scott, V. D.
  2. Scott, V.
  3. Scott, V D
  4. Scott, VD
  5. Yang, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...