skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Wadsworth, J. xóa Chủ đề: Bruchzaehigkeit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties of vanadium beryllide, VBe 12

Nieh, T. ; Wadsworth, J. ; Grensing, F. ; Yang, J.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(10), pp.2660-2664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00540686

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grensing, F C
  2. Yang, J-M
  3. Yang, J -M
  4. Yang, J.
  5. Grensing, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...