skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming ‘Home’ to (post)Colonial Medicine: Treating Tropical Bodies in Post-War Britain

Bivins, Roberta

Social History of Medicine, 2013, Vol. 26(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-631X ; E-ISSN: 1477-4666 ; DOI: 10.1093/shm/hks058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘The bones tell a story the child is too young or too frightened to tell’: The Battered Child Syndrome in Post-war Britain and America

Crane, Jennifer

Social History of Medicine, 2015, Vol. 28(4), pp.767-788 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-631X ; E-ISSN: 1477-4666 ; DOI: 10.1093/shm/hkv040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interrogating scarcity: how to think about ‘resource-scarce settings’

Schrecker, Ted

Health Policy and Planning, 2013, Vol. 28(4), pp.400-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1080 ; E-ISSN: 1460-2237 ; DOI: 10.1093/heapol/czs071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oskar Fischer and the study of dementia

Goedert, Michel

Brain, 2009, Vol.132(4), p.1102-1111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8950 ; E-ISSN: 1460-2156 ; DOI: 10.1093/brain/awn256 ; PMCID: 2668940 ; PMID: 18952676

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMERGING MARKETS AND U.S. HORIZONTAL MERGER GUIDELINES: A TURKISH COMPETITION LAW PERSPECTIVE

Gürkaynak, Gönenç ; Dalkır, Serdar ; Durlu, Derya

Journal of Competition Law and Economics, 2014, Vol. 10(2), pp.445-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-6414 ; E-ISSN: 1744-6422 ; DOI: 10.1093/joclec/nht037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goedert, Michel
  2. Crane, J
  3. Schrecker, Ted
  4. Dalkır, Serdar
  5. Gürkaynak, Gönenç

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...