skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Aliyev, Elnur xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The causality of borrowing: Lexical loans in Eurasian languages.(Research Article)(Report)

Carling, Gerd ; Cronhamn, Sandra ; Farren, Robert ; Aliyev, Elnur ; Frid, Johan

PLoS ONE, Oct 30, 2019, p.e0223588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0223588

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farren, Robert
  2. Cronhamn, Sandra
  3. Carling, Gerd
  4. Wichmann, Søren
  5. Frid, Johan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...