skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A goal-oriented interface to consumer electronics using planning and commonsense reasoning

Lieberman, Henry ; Espinosa, José

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.226-233

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111497

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lieberman, H.
  2. Lieberman, Henry
  3. Espinosa, J.
  4. Espinosa, José
  5. Espinosa, Jose

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...