skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proceeding xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Krüger, Antonio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop W2: multi-user and ubiquitous user interfaces (MU3I 2006)

Butz, Andreas ; Kray, Christian ; Krüger, Antonio ; Schwesig, Carsten

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.15-15

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111455

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop W5: multi-user and ubiquitous user interfaces (MU3I)

Butz, Andreas ; Krüger, Antonio ; Kray, Christian ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.378-379

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964543

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user and ubiquitous user interfaces: (MU3I 2005)

Kray, Christian ; Butz, Andreas ; Krüger, Antonio ; Schmidt, Albrecht ; Prendinger, Helmut

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.6-6

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040837

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The connected user interface: realizing a personal situated navigation service

Krüger, Antonio ; Butz, Andreas ; Müller, Christian ; Stahl, Christoph ; Wasinger, Rainer ; Steinberg, Karl-Ernst ; Dirschl, Andreas

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.161-168

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964473

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TUISTER: a tangible UI for hierarchical structures

Butz, Andreas ; Groß, Markus ; Krüger, Antonio

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.223-225

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964486

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hybrid indoor navigation system

Butz, Andreas ; Baus, Jörg ; Krüger, Antonio ; Lohse, Marco

Proceedings of the 6th international conference on intelligent user interfaces, 01 January 2001, pp.25-32

ISBN: 1581133251 ; ISBN: 9781581133257 ; DOI: 10.1145/359784.359832

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A resource-adaptive mobile navigation system

Baus, Jörg ; Krüger, Antonio ; Wahlster, Wolfgang

Proceedings of the 7th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2002, pp.15-22

ISBN: 1581134592 ; ISBN: 9781581134599 ; DOI: 10.1145/502716.502723

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modality preferences in an instrumented environment

Wasinger, Rainer ; Krüger, Antonio

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.336-338

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111529

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User acceptance of a decision-theoretic location-aware shopping guide

Bohnenberger, Thorsten ; Jameson, Anthony ; Krüger, Antonio ; Butz, Andreas

Proceedings of the 7th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2002, pp.178-179

ISBN: 1581134592 ; ISBN: 9781581134599 ; DOI: 10.1145/502716.502745

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling personality in voices of talking products through prosodic parameters

Schmitz, Michael ; Krüger, Antonio ; Schmidt, Sarah

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.313-316

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216355

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory perceptible landmarks in mobile navigation

Baus, Jörg ; Wasinger, Rainer ; Aslan, Ilhan ; Krüger, Antonio ; Maier, Andreas ; Schwartz, Tim

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.302-304

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216352

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive navigation support with public displays

Kray, Christian ; Kortuem, Gerd ; Krüger, Antonio

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.326-328

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040916

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible UIs for media control: probes into the design space

Butz, Andreas ; Schmitz, Michael ; Krüger, Antonio ; Hullmann, Harald

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.957-971

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056811

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart graphics in adaptive way descriptions

Krüger, Antonio ; Baus, Jörg ; Butz, Andreas

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 01 May 2000, pp.92-97

ISBN: 1581132522 ; ISBN: 9781581132526 ; DOI: 10.1145/345513.345264

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AWI: a workbench for semi-automated illustration design

Rist, Thomas ; Krüger, Antonio ; Schneider, Georg ; Zimmermann, Detlev

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.59-68

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192326

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rotating compass: a novel interaction technique for mobile navigation

Rukzio, Enrico ; Schmidt, Albrecht ; Krüger, Antonio

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1761-1764

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057016

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquisition of spatial knowledge in location aware mobile pedestrian navigation systems

Aslan, Ilhan ; Schwalm, Maximilian ; Baus, Jörg ; Krüger, Antonio ; Schwartz, Tim

Proceedings of the 8th conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 12 September 2006, pp.105-108

ISBN: 1595933905 ; ISBN: 9781595933904 ; DOI: 10.1145/1152215.1152237

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2000  (1)
 3. 2001đến2001  (1)
 4. 2002đến2004  (5)
 5. Sau 2004  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Krüger, Antonio
 2. Kruger, Antonio
 3. Butz, Andreas
 4. Krüger, A.
 5. Baus, Jörg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...