skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary System of German Economic Diplomacy

Roman O. Raynkhardt

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.42(3), pp.225-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: French Experience

Alexei V. Shestopal ; Nikolay V. Litvak

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.50(5), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Science of Diplomacy

T. V. Zonova

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.38(5), pp.44-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in Power Clash of Civilizations

Alexei I. Podberezkin ; Artem V. Zhukov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.45(6), pp.106-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School of Energy Diplomacy

V. I. Saligin

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.38(5), pp.186-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Diplomacy of Turkey

Volkan Ozdemir ; Igbal A. Guliyev

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.47(2), pp.101-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Aspects of Russian Energy Diplomacy

Stanislaw Z. Zhiznin ; Vladimir M. Timokhov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.48(3), pp.43-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy of diplomacy with special reference to the anti-diplomacy of the postmodern and unipolar world

Vlajki Emil

Politeia, 01 January 2016, Vol.6(12), pp.37-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2232-9641 ; E-ISSN: 2566-2805

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Potential of Economic Diplomacy for Kosovo’s Economic Growth

Salihu, Arben

ILIRIA International Review, 2015, Vol.5(1), pp.287-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China‘s Climate Change Policy Strengthening Its Diplomacy

Ica Wulansari

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2016, Vol.5(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Italy System” as a Case of Innovative Economic Diplomacy

Roman O. Raynkhardt

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.45(6), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centralized Management For Effective Public Diplomacy: Case of Hasabara

Vitaliy V. Kabernik

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.44(5), pp.72-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational Exchanges in Public Diplomacy: Russian and International Experience

Alexey Dolinkiy

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.35(2), pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The School of Energy Policy and Diplomacy of MGIMO

Valery I. Salygin

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.43(4), pp.9-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Diplomacy in the Discourse of Global Policy

Ivan Viktorovich Surma

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.39(6), pp.53-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems Of Diplomacy In The Process Of Eurasian Integration

Antonina A. Durdyyeva

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.36(3), pp.37-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia pública y América del Sur. De los conceptos a la práctica: Telesur y el caso venezolano

Sousa Matos, Érico

Desafíos, 01 January 2016, Vol.28(1), pp.399-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112 ; DOI: 10.12804/desafios28.1.2016.10

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: a 'Deus ex Machina' for international development and relations: Comment on "A Ghost in the Machine? Politics in Global Health Policy"

Kevany, Sebastian

International journal of health policy and management, July 2014, Vol.3(2), pp.111-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2322-5939 ; PMID: 25114951 Version:1 ; DOI: 10.15171/ijhpm.2014.67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FISCAL AND ECONOMIC DIPLOMACY - A WAY TO PROMOTE THE ROMANIA COMMERCIAL INTERESTS

Enea Constantin ; Enea Constanţa

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie, 01 December 2016, Vol.1(Special Issue ECO-TREND), pp.117-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1844-7007 ; E-ISSN: 1844-7007

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural demands of the host-nation: International student experience and the public diplomacy consequences.(Report)

Triana, Benjamin

Journal of International Students, 2015, Vol.5(4), p.383(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-3104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (235)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (242)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (238)
 2. Portuguese  (82)
 3. Spanish  (47)
 4. French  (17)
 5. German  (7)
 6. Turkish  (3)
 7. Russian  (2)
 8. Chinese  (2)
 9. Czech  (1)
 10. Catalan  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. De Souza Farias, Rogério
 2. Liu, Tony Tai-Ting
 3. Mesquita, Rafael
 4. Urdinez, Francisco
 5. Kevany, Sebastian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...