skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Babones, Salvatore xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Indigenous Peoples and Globalization: Resistance and Revitalization: Thomas D. Hall and James V. Fenelon Boulder, CO: Paradigm Publishers. 2009, 185 pp

Babones, Salvatore

Journal of Sociology, June 2010, Vol.46(2), pp.207-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1440-7833 ; E-ISSN: 1741-2978 ; DOI: 10.1177/1440783310364444

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Babones, Salvatore
  2. Fenelon, James
  3. Hall, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...