skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Cho, Seoungjae xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of simulator for invoked reality environmental design

Sim, Sohyun ; Cho, Seoungjae ; Song, Wei ; Fong, Simon ; Park, Yong ; Cho, Kyungeun

Multimedia Tools and Applications, 2017, Vol.76(9), pp.11407-11428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-016-4116-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time single camera natural user interface engine development

Song, Wei ; Cai, Xingquan ; Xi, Yulong ; Cho, Seoungjae ; Cho, Kyungeun

Multimedia Tools and Applications, 2017, Vol.76(9), pp.11159-11175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-015-2986-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive virtual agent learning for NUI-based HRI applications

Jin, Daxing ; Cho, Seoungjae ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun

Multimedia Tools and Applications, 2016, Vol.75(23), pp.15157-15170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-2048-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture Recognition Method Using Sensing Blocks

Xi, Yulong ; Cho, Seoungjae ; Fong, Simon ; Park, Yong ; Cho, Kyungeun

Wireless Personal Communications, 2016, Vol.91(4), pp.1779-1797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-016-3356-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, S
  2. Cho, Kyungeun
  3. Cho, K
  4. Cho, Seoungjae
  5. Fong, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...