skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.918  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uranium, rare metals, and granulite-facies metamorphism

Cuney, Michel ; Barbey, Pierre

Geoscience Frontiers, September 2014, Vol.5(5), pp.729-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9871 ; DOI: 10.1016/j.gsf.2014.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanocrystal Model for Liquid Metals and Amorphous Metals

Tian, X.L ; Zhan, C.W ; Hou, J.X ; Chen, X.C ; Sun, J.J

Journal of Materials Science and Technology, 2010, Vol.26(1), pp.69-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-0302 ; E-ISSN: 1941-1162 ; DOI: 10.1016/S1005-0302(10)60011-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anodic dissolution of metals in ionic liquids

Abbott, Andrew P ; Frisch, Gero ; Hartley, Jennifer ; Karim, Wrya O ; Ryder, Karl S

Progress in Natural Science: Materials International, December 2015, Vol.25(6), pp.595-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0071 ; DOI: 10.1016/j.pnsc.2015.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M ; Khan, S ; Shakirullah, M ; Asim, S.M ; Ahmad, I ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chelation of heavy metals by potassium butyl dithiophosphate

Xu, Ying ; Xie, Zhigang ; Xue, Lu

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(5), pp.778-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60477-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of air drying on speciation of heavy metals in flooded rice paddies

Wang, Bao ; Huang, Biao ; Qi, Yan Bing ; Hu, Wen You ; Sun, Wei Xia

Chinese Chemical Letters, November 2012, Vol.23(11), pp.1287-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8417 ; E-ISSN: 1878-5964 ; DOI: 10.1016/j.cclet.2012.09.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilities and leachabilities of heavy metals in sludge with humus soil

Zhu, Rui ; Wu, Min ; Yang, Jian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60399-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of optimum solid oxide membrane electrolysis cells for metals production

Guan, Xiaofei ; Pal, Uday B

Progress in Natural Science: Materials International, December 2015, Vol.25(6), pp.591-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0071 ; DOI: 10.1016/j.pnsc.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of metals from automotive shredder residue: Preliminary results of different leaching systems

Ferella, Francesco ; De Michelis, Ida ; Scocchera, Agostino ; Pelino, Mario ; Vegliò, Francesco

Chinese Journal of Chemical Engineering, February 2015, Vol.23(2), pp.417-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-9541 ; E-ISSN: 2210-321X ; DOI: 10.1016/j.cjche.2014.11.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of moisture regime on the redistribution of heavy metals in paddy soil

Zheng, Shunan ; Zhang, Mingkui

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.434-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60428-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in urban soils from southwest China

Guo, Guanghui ; Wu, Fengchang ; Xie, Fazhi ; Zhang, Ruiqing

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60762-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and properties of Cu/Al joints brazed with Zn–Al filler metals

Ji, Feng ; Xue, Song-Bai ; Lou, Ji-Yuan ; Lou, Yin-Bin ; Wang, Shui-Qing

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, February 2012, Vol.22(2), pp.281-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61172-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring technical efficiency of Chinese nonferrous metals enterprises on a background of industry consolidation

Wei, Ping ; Tang, Hui-Quan ; Chen, Yao ; Chen, Xiao-Hong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, September 2013, Vol.23(9), pp.2797-2806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62800-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total concentrations and different fractions of heavy metals in sewage sludge from Guangzhou, China

Liu, Jing-Yong ; Sun, Shui-Yu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2013, Vol.23(8), pp.2397-2407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62747-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physicochemical properties and heavy metals leachability of fly ash from coal-fired power plant

Xiang, Wei ; Han, Baoping ; Zhou, Dong ; Nzihou, Ange

International Journal of Mining Science and Technology, May 2012, Vol.22(3), pp.405-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2686 ; DOI: 10.1016/j.ijmst.2011.12.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of Heavy Metals in Suburban Horticultural Soils and Their Uptake by Artemisia selengensis

Cui, Xu ; Sun, Xulei ; Hu, Pengjie ; Yuan, Cheng ; Luo, Yongming ; Wu, Longhua ; Christie, Peter

Pedosphere, December 2015, Vol.25(6), pp.878-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)30068-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaching behavior of metals from high-arsenic dust by NaOH–Na2S alkaline leaching

Guo, Xue-Yi ; Yi, Yu ; Shi, Jing ; Tian, Qing-Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, February 2016, Vol.26(2), pp.575-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64118-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.918  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6.592)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.048)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (33)
 2. 2006đến2008  (2.096)
 3. 2009đến2011  (2.218)
 4. 2012đến2015  (2.101)
 5. Sau 2015  (465)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chamorro  (14)
 2. Italian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. WANG
 2. LI
 3. Zhang
 4. 屠海令
 5. Qiu, Guan-Zhou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...