skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New development of CAE platform and computational mechanics software

Feng, Zhi-Qiang ; Liu, Jiantao ; Peng, Lei ; Zhou, Yangjing ; Ning, Po ; Wang, Bo

Journal of Southwest Jiaotong University, June 2016, Vol.51(3), pp.519--524 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3969/j.issn.0258-2724.2016.03.010

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on Simulation for Mobile Ad-Hoc Communication for Disaster Scenarios

Rosas, Erika ; Hidalgo, Nicolás ; Gil-Costa, Veronica ; Bonacic, Carolina ; Marin, Mauricio ; Senger, Hermes ; Arantes, Luciana ; Marcondes, Cesar ; Marin, Olivier

Journal of Computer Science and Technology, 2016, Vol.31(2), pp.326-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-016-1630-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Green networking
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green networking

Krief, Francine;

E-ISBN 1118578228 ; E-ISBN 1848213786 ; E-ISBN 9781118578223 ; E-ISBN 9781848213784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asymptotic Analysis in a Gas-Solid Combustion Model with Pattern Formation

Brauner, Claude-Michel ; Hu, Lina ; Lorenzi, Luca

Chinese Annals of Mathematics, Series B, 2013, Vol.34(1), pp.65-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-9599 ; E-ISSN: 1860-6261 ; DOI: 10.1007/s11401-012-0758-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

智慧城市研究综述
A literature survey on smart cities

Yin, ChuanTao ; Xiong, Zhang ; Chen, Hui ; Wang, JingYuan ; Cooper, Daven ; David, Bertrand

Science China Information Sciences, 2015, Vol.58(10), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: 10.1007/s11432-015-5397-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale optimization of flow distribution by constructal approach

Luo, Lingai ; Tondeur, Daniel

China Particuology, 2005, Vol.3(6), pp.329-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-2515 ; DOI: 10.1016/S1672-2515(07)60211-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (5)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Luo, Lingai
  2. Chen, Hui
  3. Senger, Hermes
  4. Brauner, Claude-Michel
  5. Marcondes, Cesar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...