skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản PLOS Biology xóa Tất cả các phiên bản Bhatia, Swapnil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SBOL Visual: A Graphical Language for Genetic Designs

Quinn, Jacqueline ; Cox III, Robert ; Adler, Aaron ; Beal, Jacob ; Bhatia, Swapnil ; Cai, Yizhi ; Chen, Joanna ; Clancy, Kevin ; Galdzicki, Michal ; Hillson, Nathan ; Novère, Nicolas ; Maheshwari, Akshay ; Mclaughlin, James ; Myers, Chris ; P, Umesh ; Pocock, Matthew ; Rodriguez, Cesar ; Soldatova, Larisa ; Stan, Guy-Bart ; Swainston, Neil ; Wipat, Anil ; Sauro, Herbert

PLoS Biology, Dec 2015, Vol.13(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Publicly Available Content Database  (1)
  2. PLoS  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Quinn, Jacqueline Y
  2. P, Umesh
  3. Cox, Robert Sidney
  4. Bhatia, Swapnil
  5. Hillson, Nathan J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...