skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 3GPP xóa Tất cả các phiên bản SHEDL- 2014 (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DORE: An Experimental Framework to Enable Outband D2D Relay in Cellular Networks

Asadi, Arash ; Mancuso, Vincenzo ; Gupta, Rohit ; Asadi, Arash ; Mancuso, Vincenzo ; Gupta, Rohit

IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 01 October 2017, Vol.25(5), pp.2930-2943 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-6692 ; E-ISSN: 1558-2566 ; DOI: 10.1109/TNET.2017.2712285

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latest trends in telecommunication standards

Costa-Pérez, Xavier ; Festag, Andreas ; Kolbe, Hans-Joerg ; Quittek, Juergen ; Schmid, Stefan ; Stiemerling, Martin ; Swetina, Joerg ; van Der Veen, Hans

ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 29 April 2013, Vol.43(2), pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-4833 ; E-ISSN: 1943-5819 ; DOI: 10.1145/2479957.2479968

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Festag, Andreas
  2. Quittek, Juergen
  3. Kolbe, Hans-Joerg
  4. Asadi, A
  5. Mancuso, Vincenzo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...