skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Workload xóa Tất cả các phiên bản Babiloni, Fabio xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A covert attention P300-based brain-computer interface: Geospell

Aloise, Fabio ; Aricò, Pietro ; Schettini, Francesca ; Riccio, Angela ; Salinari, Serenella ; Mattia, Donatella ; Babiloni, Fabio ; Cincotti, Febo

Ergonomics, 01 May 2012, Vol.55(5), pp.538-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2012.661084

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Riccio, A.
  2. Mattia, Donatella
  3. Aloise, F.
  4. Aloise, Fabio
  5. Babiloni, Fabio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...