skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản Dimitrakos, Theo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trust Management VI: 6th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2012, Surat, India, May 21-25, 2012. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust Management VI: 6th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2012, Surat, India, May 21-25, 2012. Proceedings

Dimitrakos, Theo ;Moona, Rajat ;Patel, Dhiren ;Mcknight, D. Harrison;; Dimitrakos, Theo (Editor) ; Moona, Rajat (Editor) ; Patel, Dhiren (Editor) ; Mcknight, D. Harrison (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783642298516 ; ISBN: 3642298516 ; E-ISBN: 9783642298523 ; E-ISBN: 3642298524 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29852-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...