skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản ACM Digital Library xóa Tất cả các phiên bản Karat, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affordances, motivation, and the design of user interfaces

Karat, John ; Karat, Clare-Marie ; Ukelson, Jacob

Communications of the ACM, 01 August 2000, Vol.43(8), pp.49-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/345124.345141

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving the scope of user-centered design

Karat, John

Communications of the ACM, 01 July 1997, Vol.40(7), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/256175.256181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Karat, John
  2. Karat, J.
  3. Ukelson, J.
  4. Karat, Clare-Marie
  5. Ukelson, Jacob

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...