skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Chủ đề: Middle East xóa Nhan đề tạp chí: International Journal Of Middle East Studies xóa Chủ đề: Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historiography of post-Soviet Kyrgyzstan

Tchoroev, Tyntchtykbek

International Journal of Middle East Studies, May, 2002, Vol.34(2), p.351(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910-58

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, Aug 2008, Vol.40(3), pp.445-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khoury, Dina
  2. Tyntchtykbek Tchoroev
  3. Singer, A
  4. Amy Singer
  5. Efrati, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...