skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Ten Seldam, R.E.J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the Skin

Finlay-Jones, L.R ; Nicoll, P ; Ten Seldam, R.E.J

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.1080/00313027109073736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melanoma in Western Australia in 1980-81: incidence and characteristics of histological types

English, Dallas R ; Heenan, Peter J ; Holman, C. D’arcy J ; Armstrong, Bruce K ; Blackwell, John B ; Kelsall, G. Robert H ; Matz, Leonard R ; Singh, Amarjeet ; Ten Seldam, Rolf E.J

Pathology, 1987, Vol.19(4), pp.383-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028709103888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ten Seldam, R.E.J.
 2. Ten Seldam, R E
 3. Heenan, Peter J.
 4. Armstrong, B K
 5. Ten Seldam, Rolf E.J.

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Female
 3. Male
 4. Medicine
 5. Middle Aged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...