skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: NEJM (New England Journal of Medicine) xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Duwve, Joan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungal infections associated with contaminated methylprednisolone injections.(Report)

Smith, Rachel M. ; Schaefer, Melissa K. ; Kainer, Marion A. ; Wise, Matthew ; Finks, Jennie ; Duwve, Joan ; Fontaine, Elizabeth ; Chu, Alvina ; Carothers, Barbara ; Reilly, Amy ; Fiedler, Jay ; Wiese, Andrew D. ; Feaster, Christine ; Gibson, Lex ; Griese, Stephanie ; Purfield, Anne ; Cleveland, Angela A. ; Benedict, Kaitlin ; Harris, Julie R. ; Brandt, Mary E. ; Blau, Dianna ; Jernigan, John ; Weber, J. Todd ; Park, Benjamin J.

The New England Journal of Medicine, Oct 24, 2013, Vol.369(17), p.1598(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical findings for fungal infections caused by methylprednisolone injections.(Report)

Chiller, Tom M. ; Roy, Monika ; Nguyen, Duc ; Guh, Alice ; Malani, Anurag N. ; Latham, Robert ; Peglow, Sheree ; Kerkering, Tom ; Kaufman, David ; Mcfadden, Jevon ; Collins, Jim ; Kainer, Marion ; Duwve, Joan ; Trump, David ; Blackmore, Carina ; Tan, Christina ; Cleveland, Angela A. ; Maccannell, Tara ; Muehlenbachs, Atis ; Zaki, Sherif R. ; Brandt, Mary E. ; Jernigan, John A.

The New England Journal of Medicine, Oct 24, 2013, Vol.369(17), p.1610(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jernigan, John
  2. Kainer, Marion
  3. Duwve, Joan
  4. Tan, Christina
  5. Carothers, Barbara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...