skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Xiangtao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Differential Evolution Algorithm on Self-Potential Data

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051199 ; PMCID: 3519777 ; PMID: 23240004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yin, Minghao
  2. Minghao Yin
  3. Xiangtao Li
  4. Bourdon, Jérémie
  5. Li, Xiangtao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...